top of page

Algemene voorwaarden (AV)

1. Aankomst / Vertrek

 

Check-in vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst, check-out voor 10.00 uur op de dag van vertrek. Bij overschrijding van de vertrektijd met meer dan 30 minuten wordt een extra nacht in rekening gebracht. Andere aankomst- en vertrektijden kunnen individueel met de verhuurder worden overeengekomen. Indien de huurder op de dag van aankomst om 22.00 uur niet verschijnt, wordt het contract geacht te zijn beëindigd na een periode van 48 uur zonder kennisgeving aan de verhuurder. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger kan dan vrij over het object beschikken. Een (proportionele) aflossing van de huur wegens vervroegd vertrek vindt doorgaans niet plaats.

 

2. Speciale verzoeken en nevenafspraken

zijn in principe mogelijk. Zij hebben een schriftelijke bevestiging van de verhuurder nodig. Huisdieren zijn over het algemeen niet toegestaan.

 

3. Betaling

Het huurcontract komt tot stand wanneer de aanbetaling op de rekening van de verhuurder is bijgeschreven. De aanbetaling van 20% van het huurbedrag is verschuldigd binnen zeven dagen na ontvangst van de boekingsdocumenten. Nadat de borg is betaald, is het saldo 30 dagen voor vertrek verschuldigd. Als de betalingstermijnen niet worden gehaald, kan de verhuurder zich terugtrekken uit het contract. Het niet betalen wordt beschouwd als intrekking en geeft de huurder het recht om opnieuw te verhuren. Bijkomende kosten voor water, parkeerplaats, afval zijn bij de prijs inbegrepen.

4. Intrekking

 

U kunt het contract op elk moment opzeggen. De intrekking dient schriftelijk te geschieden. Bij herroeping bent u verplicht ons de door ons geleden schade te vergoeden:

  • De gast kan tot 24 uur voor aankomst kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 24 uur voor aankomst wordt 50% van de totale prijs van de reservering in rekening gebracht. Indien de annulering minder dan 24 uur voor aankomst plaatsvindt, wordt de totale prijs van de reservering in rekening gebracht.

  • Als de gast niet komt opdagen, wordt de totale prijs van de reservering in rekening gebracht.

De datum van ontvangst van het annuleringsbericht van de gast telt. Reeds betaalde bedragen worden verrekend. U kunt onder de genoemde voorwaarden zorgen voor een vervanger die uw contract aangaat. Een schriftelijke melding is voldoende.

 

5. Verplichtingen van de huurder

De huurder verplicht zich de gehuurde zaken (vakantiewoning, inventaris en buitenvoorzieningen) met zorg te behandelen. Indien er tijdens de huur schade aan de vakantiewoning en/of de inventaris ontstaat, is huurder verplicht dit direct aan verhuurder te melden. Reeds bij aankomst geconstateerde gebreken en beschadigingen dienen direct aan verhuurder te worden gemeld, anders is huurder aansprakelijk voor deze schade. Voor het verhelpen van schade en gebreken dient een redelijke termijn te worden gegund. Claims van klachten die niet direct ter plaatse worden gemeld, zijn uitgesloten. Ook klachten die de verhuurder aan het einde van het verblijf of na het verlaten van de vakantiewoning ontvangt, zijn uitgesloten van vergoeding.

 

Huurder is gehouden in het geval van enige storing in de uitvoering al het redelijke te doen binnen de grenzen van zijn wettelijke verplichting om de storing te helpen verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken. Op de dag van vertrek dienen persoonlijke spullen door de huurder te worden verwijderd, huishoudelijk afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers, servies is schoon en afgewassen en dient te worden opgeborgen in de eetkamer en keukenkasten.

 

6. Privacy

De huurder gaat ermee akkoord dat in het kader van de met hem gesloten overeenkomst noodzakelijke gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of verwijderd. Alle persoonlijke gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld.

 

7. Aansprakelijkheid

De aanbesteding is naar ons beste weten tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op het gehuurde door overmacht, door in het land gebruikelijke stroom- en waterstoringen en door storm. Evenzo is er geen aansprakelijkheid in geval van onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke en lokale gebeurtenissen. De verhuurder helpt echter graag met het oplossen van de problemen (voor zover dit mogelijk is). Aansprakelijkheid van verhuurder voor het gebruik van de ter beschikking gestelde speel- en sportuitrusting is uitgesloten. De aankomst en het vertrek van de huurder is zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen in geval van diefstal of brand. Huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging.

 

8. Slotbepalingen

Foto's en tekst op de website zijn voor een realistische beschrijving. 100% correspondentie met de huurwoning kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de uitrusting (bijv. meubilair) op voorwaarde dat deze gelijkwaardig zijn. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De niet-effectieve bepaling moet worden vervangen door een effectieve bepaling die de economische en juridische wil van de contractpartijen zo dicht mogelijk benadert. Het Duitse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.

bottom of page